Všeobecné obchodní podmínky

 • Rezervaci lze provést poštou, faxem, mailem nebo telefonicky.
 • Po rezervaci dostane zákazník písemnou nabídku. Po potvrzení nabídky zákazníkem je smlouva právně závazná.
 • Bez poplatku může být objednávka stornována min. 5 dnů před datem realizace. Stornování objednávky je nutné provést písemnou formou.
 • Stornovací poplatky: 3 dny před datem realizace 25 procent, den před dnem realizace 50 procent, v den realizace 90 procent z celkového ceny. Pokud zákazník nezruší smlouvu písemně, musí zaplatit 100 procent tj. plnou cenu.
 • Průvodce je povinen čekat na sjednaném místě setkání půl hodiny po dohodnutém čase.
 • Zaplacení služby se realizuje na místě v hotovosti nebo převodem na účet v předem dojednané době splatnosti.
 • Ceny zahrnují daň z přidané hodnosti (DPH 19 procent).
 • Zákazník nemá nárok na náhradu škody, je-li vlivem vyšší moci nutné učinit náhlou úpravu částí programu.
 • Pokud průvodce v důsledku vyšší moci (nemoc, nehoda) není schopen provést sjednanou službu, je povinen zajistit za sebe náhradu, pokud je to časově ještě možné.
 • Při organizaci hotelů, restaurací, kulturních akcí, dopravy a dalších služeb průvodce působí jen jako zprostředkovatel.
 • Za zprostředkované služby (vstupenky, jízdenka apod..) průvodce neručí. Za výkon zprostředkovaných služeb ručí sami jejich poskytovatelé. Na zprostředkované služby se vztahují stornovací podmínky poskytovatelů těchto služeb.Vyskytnou-li se případné závady, je nutné se při jejich řešení obrátit přímo na příslušný podnik (hotel, restaurace, apod.).
 • Místem řešení soudních sporů (tzv. soudní příslušnost) jsou Drážďany.