Všeobecné obchodné podmienky

 • Rezerváciu možno vykonať poštou, faxom, mailom alebo telefonicky. Po rezervácii zákazník dostane písomnú ponuku.
 • Až po potvrdení ponuky zákazníkom zmluva je právne zaväzná.
 • Objednávka môže byť zrušená 5 dní pred zahájením bez poplatku. To treba realizovať písomnou formou.
 • Storno poplatky sú nasledné: do 3 dny 25 % z celkovej ceny, do 1 dňa 50 % z celkovej ceny a v deň výkonu 90% z celkovej ceny. Ak zákazník nezruší zmluvu písomne, musí zaplatiť poplatok 100%. Stornopoplatok je v percentuálnom pomeru k cene výkonu a jeho vyška sa riadi podľa okamžiku doručenia oznámenie o odstup od zmluvy.
 • Sprievodca musí čakať na dohotnutom mieste stretnutia pol hodiny po dohodnutom čase.
 • Zaplatenie poplatky sa realizuje na mieste v hotovosti alebo prevodom na účet vopred dohotnutej doby splatnosti.
 • Ceny sú vrátane dane z prídanej hodnosty.
 • Zákazník nemá nárok na náhradu škody, ak je dôvod vyššej moci zmena programu.
 • Ak sprievodca v dôsledku vyššej moci (choroba, nehoda) nie je schopný vykonať dohodnutú službu, je povinný zabezpečiť nahradu, ak je to časovo ešte možné.
 • Pri organizácii hotelov, reštaurácií, kutúrnych podujatí, dopravy a ďalších služieb sprievodca pôsobí ako sprostredkovateľ.
 • Ak sa vyskytnú závady (hotel, reštaurácia) je nutné ich riešiť medzi vedeným (hotel, reštaurácia).
 • Miesto súdneho riešenia závad sú Drážďany.