Všeobecné obchodní podmínky

Rezervaci lze provést poštou, faxem, mailem nebo telefonicky.

Po rezervaci dostane zákazník písemnou nabídku. Po potvrzení nabídky zákazníkem je smlouva právně závazná.

Bez poplatku může být objednávka stornována min. 5 dnů před datem realizace. Stornování objednávky je nutné provést písemnou formou.

Stornovací poplatky: 3 dny před datem realizace 25 procent, den před dnem realizace 50 procent, v den realizace 90 procent z celkového ceny. Pokud zákazník nezruší smlouvu písemně, musí zaplatit 100 procent tj. plnou cenu.

Průvodce je povinen čekat na sjednaném místě setkání půl hodiny po dohodnutém čase.

Zaplacení služby se realizuje na místě v hotovosti nebo převodem na účet v předem dojednané době splatnosti.

Ceny zahrnují daň z přidané hodnosti (DPH 19 procent).

Zákazník nemá nárok na náhradu škody, je-li vlivem vyšší moci nutné učinit náhlou úpravu částí programu.

Pokud průvodce v důsledku vyšší moci (nemoc, nehoda) není schopen provést sjednanou službu, je povinen zajistit za sebe náhradu, pokud je to časově ještě možné.

Při organizaci hotelů, restaurací, kulturních akcí, dopravy a dalších služeb průvodce působí jen jako zprostředkovatel.

Za zprostředkované služby (vstupenky, jízdenka apod..) průvodce neručí. Za výkon zprostředkovaných služeb ručí sami jejich poskytovatelé. Na zprostředkované služby se vztahují stornovací podmínky poskytovatelů těchto služeb.Vyskytnou-li se případné závady, je nutné se při jejich řešení obrátit přímo na příslušný podnik (hotel, restaurace, apod.).

Místem řešení soudních sporů (tzv. soudní příslušnost) jsou Drážďany.